604-279-253 Fundacja Mieć Szansę, 32-420 Gdów 655

Statut

Cele działania Fundacji Mieć Szansę wynikają z jej statutu:

  • budowanie  społeczeństwa obywatelskiego i pogłębianie świadomości oraz kultury edukacyjnej,
  • tworzenie warunków sprzyjających równemu dostępowi do edukacji dla dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie potrzebujących,
  • wspieranie zasad etycznych i dbałość i promocję oraz jakość edukacji,
  • tworzenie programów i paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy,
  • zaspokajanie potrzeb naukowych, oświatowo – wychowawczych, kulturalnych i socjalnych uczestników społeczeństwa wiedzy,
  • propagowanie działań zwiększających świadomość możliwości wykorzystania pomocy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych,
  • propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnienie praw ekologii w rozwoju regionu i kraju.

 

Statut Fundacji Mieć Szansę – do pobrania