604-279-253 Fundacja Mieć Szansę, 32-420 Gdów 655

O Fundacji

Fundacja Mieć Szansę została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2009r. Misją Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji. Szczególną opieką otaczamy osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania, jednak z powodów finansowych nie mają takiej możliwości. Organizujemy również bezpłatne szkolenia i warsztaty.

Jednym z głównych nurtów naszych działań jest prowadzenie zajęć pozwalających zachować dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Ważnym obszarem naszych działań są również programy i szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej.

Ponadto przy Fundacji działa Wydawnictwo, wydające broszury i publikacje. Fundacja współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Aurea Libertas, Fundacją Jaśka Meli

Cele działania Fundacji wynikają z jej statutu:
• budowanie  społeczeństwa obywatelskiego i pogłębianie świadomości oraz kultury edukacyjnej,
• tworzenie warunków sprzyjających równemu dostępowi do edukacji dla dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie potrzebujących,
• wspieranie zasad etycznych i dbałość i promocję oraz jakość edukacji,
• tworzenie programów i paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy,
• zaspokajanie potrzeb naukowych, oświatowo – wychowawczych, kulturalnych i socjalnych uczestników społeczeństwa wiedzy,
• propagowanie działań zwiększających świadomość możliwości wykorzystania pomocy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych,
• propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnienie praw ekologii w rozwoju regionu i kraju.

Struktura zarządzania Fundacji opiera się na modelu w którym fundatorzy na podstawie istniejących przepisów prawnych określili sposób funkcjonowania i działania fundacji, zaś zarząd fundacji odpowiedzialny jest monitoring, nadzór i ocenę programów działania, administracji, finansów, procedur grantodawczych i innej działalności oraz nadawanie ogólnego kierunku działania organizacji. Model działania opiera się na zarządzaniu budżetowym, wykorzystując także metodologię PRINCE 2, standard PMI oraz normy ISO 9001 i ISO 14001.

Fundacja Mieć Szansę inicjuje i wspiera także projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w konferencjach, panelach lokalnych, ogólnopolskich                  i międzynarodowych, których celem jest polepszenie jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Szczególną uwagę zwracamy na budowanie trwałych i partnerskich kontaktów z instytucjami, społecznościami lokalnymi oraz uczestnikami realizowanych projektów.